اصفهان یخچال

مــا بــا بیــش از چهار دهــه فعالیــت پر افتخــار در صنعــت ســرمایشی کشــور، امــروز پـا بــه عرصــه بازارهــای بین المللــی گذاشــته ایم. شرکت اصفهان یخچال چندیســت بــا بهره گیــری از متخصصیــن مجرب موفــق به بومی ســازی کامــل تکنولوژی هــای روز جهــان در صنعــت ســرمایش، همچنــان بــه عنــوان پیشــتاز بــازار نــوآوری و کیفیــت شده است.

معرفی اصفهان یخچال

ESFAHAN YAKHCHAL

We with more than four decades of proud activity in the country’s refrigeration industry, today we have entered the field of international markets. For some time now, ESFAHAN YAKHCHAL has been able to localize the latest technologies in the cooling industry by using experienced experts and become the market leader of innovation and quality.

Introduction of ESFAHAN YAKHCHAL

اصفهان یخجال

مع أكثر من أربعة عقود من النشاط الفخور في صناعة التبريد في البلاد ، دخلنا اليوم إلى ساحة الأسواق الدولية. لعدة سنوات ، نجحت شركة اصفهان یخجال في توطين أحدث التقنيات العالمية في صناعة التبريد باستخدام خبراء ذوي خبرة ، وأصبحت رائدة في سوق الابتكار والجودة.

تقديم اصفهان یخجال

© کليه حقوق اين سایت متعلق به مجموعه اصفهان یخچال می باشد و هر گونه کپی برداری از سایت پیگرد قانونی دارد.